DC Budget Lunch logo
DC Budget Lunch logo pp

SPEAKER

Dr Kathleen Zyga

Dr Kathleen Zyga

Technology Outreach Manager
Northrop Grumman Australia